Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от "Синержи Груп" ООД, с.Делчево, община Исперих

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39990 броя места за птици.

Местоположение: имот с идентификатор 32874.201.216 (сграда с идентификатор  32874.201.216.24 ) по КК и КР на гр.Исперих.

В сградата на общината и кметството е налично следното:

1.Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят  в:

- Община Исперих;

- Възложителя "Синержи Груп" ООД, с.Делчево, общ.Исперих, ул."Вит" №3;

-РИОСВ-Русе, гр.Русе, бул."Придунавски" №20. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 12. 2017 г.