Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от "ПИМ-гр.Исперих" ЕООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Разнообразяване на дейностите с отпадъци, извършвани в имот с идентификатор 32874.201.45 по плана на град Исперих. Достъп до наличната информация за инвестиционното предложение е осигурен в административната сграда на "ПИМ-гр.Исперих" ЕООД на адрес: гр.Исперих, ул."Ангел Кънчев" №0

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 02. 2018 г.