Одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 024 016 в гр. Исперих

ЗАПОВЕД
№ 143 от 07.02.2018 г.
на Кмета на община Исперих

Относно: Одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 024 016 в землището на гр. Исперих, ЕКАТТЕ 32874, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива във връзка с изграждане на "Тръбен кладенец /водовземно съоръжение/ за напояване на земеделски култури.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 02. 2018 г.