ОБЯВА

Община Исперих обявява процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент” в изпълнение на чл.20 от Постановление на МС № 332/ 22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018г., подписано Споразумение № ФС 01-0308/ 22.12.2017г. и Допълнително споразумение № ФС 01-0081/ 16.01.2018г. между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих.

Прием на документи от кандидат-потребители на социалната услуга „личен асистент” и кандидати за „личен асистент” ще се осъществи в срок от 15.02.2018г. до 23.02.2018г., включително, в сградата на Община Исперих, намираща се на ул. „Васил Левски” № 70, стая № 3.

I. За потребители на услугата могат да кандидатстват:

 1. хора с увреждания;
 2. хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи за кандидат-потребители:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност (за справка);
 3. за дете - удостоверение за раждане (копие);
 4. документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 5. експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 6. медицински протокол на ЛКК (копие);
 7. други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 8. удостоверение за настойничество/попечителство (копие).

 

Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат бъдат обслужвани и по ПМС 332 от 22.12.2017г.

II. За кандидати за „личен асистент” е препоръчително да кандидатстват безработни лица.

Необходими документи за кандидати за „личен асистент:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност (за справка);
 3. автобиография;
 4. документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент”;
 5. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 6. пенсионно разпореждане.

Подборът на потребителите на социалната услуга ще бъде извършен след изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите, съгласно Методика за подбор на потребители в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Подборът на персонал на услугата „личен асистент” ще бъде извършен съгласно Процедура за подбор и назначаване на персонала в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, определени съобразно длъжността /квалификация, опит, мотивация, нагласа за работа с целевите групи и др./ по документи.

Включването на нови потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент” ще става при наличие на свободни часове за обгрижване.

 

ОТ ЕКИПА НА ПРОГРАМАТА

 

13. 02. 2018 г.