Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих, в изпълнение на Решение № 456 по Протокол  №36 от 25.01.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед №175 от 27.02.2018г.  на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 години на следните поземлени имоти, както следва:

1.1. Поземлен имот № 03472.40.316 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 978 кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Витоша“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с № 03472.40.258; №03472.10.133; №03472.10.127; №03472.40.315 и №03472.40.222 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5256 от 15.02.2013год.

 1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 44,00 лева.

 1.3.Стъпка за наддаване в размер на 4,00   лева.

 1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, която  се внася до 15.00 часа на 26.03.2018 год.  в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.04.2018 год .

2.1. УПИ VIII -114 в квартал 17 отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,535   дка с адрес с. Бърдоква, ул. „Вежен“ по регулационния план на селото   одобрен със заповед № 209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ IX-115,кв.17; изток – УПИ VII-113 от кв. 17; юг – ул. „Вежен“ и запад – улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6005 от 08.02.2016год.  

2.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 69,08 лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, която  се внася до 15.00 часа на 26.03.2018 год. в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.04.2018 год. 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 27.03.2018г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.04.2018г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00   лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 26.03.2018 год., а за повторен търг до 15.00 часа на 02.04.2018 год. от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

Община Исперих

12. 03. 2018 г.