Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл. 24, ал.1 и чл.73  от Наредба №27 на ОбС – Исперих  , в изпълнение на Решения  № 464  и № 468  по Протокол  № 42 от 22.02.2018г.  и Заповед № 185/06.03.2018г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Помещения от сграда/бивша работилница, находяща се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ №48, УПИ II, квартал 12, община Исперих, съгласно АПОС № 1109 от 01.04.2003г.  с реална площ – 190,00 кв.м. кв.м. и предназначение на обекта – за складово – производствена дейност.

1.2.Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 95,00  лева.  

1.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 9,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 95,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 26.03.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.04.2018 год.(понеделник).

2.1.Търговски обект, находящ се в с. Старо селище, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ №28, УПИ I-52, квартал 11, община Исперих, съгласно АЧОС №6431 от 11.05.2017г.  с реална площ - 24 кв.м.  и  предназначение на обекта – търговски обект.

2.2. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48,00 лева.  

2.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 48,00 лева, която  се внася до 15.00 часа на 26.03.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.04.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 27.03.2018г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.04.2018г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 26.03.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.04.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

Община Исперих

12. 03. 2018 г.