ВАЖНО: Регистрация на домашни кучета

Герб на Община Исперих

Общинска администрация Исперих напомня на собствениците на домашни кучета, че на основание закона за ветеринарномедицинската дейност са задължени:

 1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване  /чл. 174, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/.
 2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар /чл. 174, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/.
 3. За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
 4. Освобождават се от такса собствениците на:
  1. кучета на лица с увреждания;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
  5. кастрирани кучета;
  6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/.

5. Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, се наказва с глоба в размер 200 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв. /чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/.

Всички собственици на кучета без паспорти и без регистрация при ветеринарен лекар могат да го направят в срок до 30.04.2018 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 03. 2018 г.