СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

По инициатива на г-н Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих, се проведе съвместна работна среща с ветеринарните лекари, практикуващи на територията на общината, за предприемане на адекватни,  действащи мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на град Исперих и селата. С цел ограничаване нарастването броя на безстопанствените кучета, участващите в работната среща набелязаха приоритетни задачи и срокове за тяхното изпълнение, изразяващи се в следното: Организиране и провеждане на кампания за БЕЗПЛАТНА ВАКСИНАЦИЯ НА ЖЕНСКИ ДОМАШНИ И БЕЗДОМНИ КУЧЕТА. РЕГИСТРАЦИЯ  И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРИТЕЖАВАНИ КУЧЕТА

  1. Провеждане на кампания за регистрация и чипиране на домашни кучета, при  следните условия:

 

ПЪРВИ ЕТАП - Ветеринарно-медицинска регистрация;

Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване  /чл. 174, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар /чл. 174, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНИ ЧИПОВЕ, ОСТАНАЛИТЕ РАЗХОДИ ПО ВЕТЕРИНАРНАТА РЕГИСТРАЦИЯ СА ЗА СМЕТКА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

ВТОРИ ЕТАП -  Административна регистрация

След извършените действия по издаване на паспорт и поставяне на чип, собствениците на кучета са длъжни да РЕГИСТРИРАТ притежаваното от тях куче в Община Исперих.  Административната регистрация на домашни кучета се извършва чрез подаване на заявление придружено с копие на паспорта на кучето от собственика или упълномощено от него лице:  В Център за информация и услуги на гражданите на адрес: община Исперих, гр. Исперих, п.к. 7400, ул. "Васил Левски"  № 70 - за кучетата отглеждани в град Исперих; за кучета отглеждани в населените места – в съответното кметство.  Извършената административна регистрация се удостоверява чрез издаване на удостоверение за регистрация с данни на собственика и кучето.

Всеки собственик на куче в едномесечен срок от неговото придобиване го декларира в общината в отдел „Местни данъци и такси” с декларация по образец за притежаване на куче и декларация по образец, че като собственик на куче е запознат със задължениятаси на притежател на домашна куче.

Необходими документи:

Към заявлението за притежаване на куче - домашен любимец се прилагат :

Документ за ветеринарно-медицинска регистрация, ветеринарномедицински паспорт - копие на страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар, лична карта на собственика и др.

Към декларацията за притежаване на куче - домашен любимец в данъчна служба се прилагат:

Документ удостоверяващ обстоятелства за освобождаване от такса, съгласно изискванията на Закона за   ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните и Удостоверение за административна регистрация на кучето.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Регистрацията е пожизнена, като при промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми общинска администрация - Исперих в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

Такса:  За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в  размер, определен от общинския съвет – Исперих.

Освобождават се от такса:

Собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

 

  1. ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА КАСТРАЦИЯ НА ЖЕНСКИ ДОМАШНИ И БЕЗДОМНИ КУЧЕТА, ПРИ  СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: Желаещите лица притежаващи  домашни женски кучета, заявяват кастрация при съответния ветеринарен лекар, включен в списък на ветеринарните лекари, с които община Исперих има сключен договор.

   Кампанията за безплатно кастриране на кучета ще се проведе през периода 01.05.2018г. до 30.06.2018г. и     периода 01.09.2018г. до 31.10.2018г.

 

БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

28. 03. 2018 г.