СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, се уреждат със Закон за управление на етажната собственост.

Управлението на етажната собственост обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите. 

Когато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществява във всеки отделен вход. Това управление обхваща и общите части на сградата, прилежащи към самостоятелните обекти на съответния вход.

Т.е всички жилищни блокове или входовете им при управлението на етажната собственост следва да спазват разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.

Според чл. 10 от горецитирания закон, органи на управление на етажната собственост са Общо събрание и Управителен съвет (Управител).

Изпълнителният орган на етажната собственост е управителен съвет (управител). Той  се избира за срок до две години. Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима. Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател. 

Управителният съвет (управителят): 

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание; 

2. следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост; 

3.  съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други; 

4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им; 

5. представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти; 

6. създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост;

7.  уведомява общинската администрация за обстоятелствата по чл. 46б от ЗУЕС /цитиран по-долу/ и промените в тях; 

8.  уведомява своевременно, по реда на чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС, собствениците, ползвателите и обитателите при получаване на писмени уведомления от експлоатационното дружество, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто; 

9.  предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост; 

10.  има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него; 

11.  определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 от ЗУЕС въз основа на представените данни от собствениците и/или информацията по т. 10

12.  при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост; 

13.  осъществява други правомощия, възложени му от общото събрание. 

Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските администрации. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала" и приложенията към него.

Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската администрация по чл. 46б от ЗУЕС, се наказва с глоба от 50 до 400 лв. /чл.56, ал.3 от ЗУЕС/

Във връзка с гореописаното, информирам ви, че Община Исперих установи, че много от жилищните блокове, находящи се на територията на град Исперих, не са приложили Закона за управление на етажната собственост, като не са подали уведомление по реда на чл. 46б в Община Исперих.

Моля, запознайте се със Закона за управление на етажната собственост, приложете го в неговата цялост и подайте необходимото уведомление в Община Исперих, за да имаме обратна връзка с вас.

 

С уважение,

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих  

30. 03. 2018 г.