Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г. и Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 230/28.03.2018г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Павилион № 3 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002год. с площ на павилиона 23,50 кв.м.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 23,50  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.04.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.04.2018 год.(вторник).

2.1.Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002год. с площ на павилиона 37,50 кв.м.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 37,50 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 лева, която  се внася до 15.00 часа на 10.04.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.04.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.04.2018г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.04.2018г. (сряда) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.04.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.04.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  павилионите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

30. 03. 2018 г.