Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  НУРВИДГТ, Решение №463/22.02.2018 год.  на ОбС – Исперих и Заповед № 231/28.03.2018г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А 

І. Публичен търг с явно наддаване на 24.04.2018год. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти, както следва:

1. Обект № 2  -  подотдел  1070 –б /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец .      

2.  Обект №  3  -   подотдел   1071 –а/15953.42.10/  на територията на ДГС  „Сеслав” район  Исперих, с. Голям Поровец .  

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС в размери по обекти, както следва:

1. за  обект  № 2 – 48 684  лева  без ДДС , стъпка за наддаване –  486 лева;

2. за  обект  № 3 – 55 548 лева  без ДДС , стъпка за наддаване –  555 лева.

ІІІ. Определям депозит  в размер на:

1. - за обект № 2 – 2 400  лева без ДДС;

2. - за обект № 3 – 2 700  лева   без ДДС.

който да бъде внесен до 15,00часа на 23.04.2018год.  по банкова сметка на община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 при ТБ „Инвестбанк” АД – клон Разград.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Изисквания към кандидатите  - до участие в търга за Обекти 2 и 3  се допуска кандидати - физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон и отговарящи на изискванията на чл.235 и чл.241 от Закона за горите.

За участие не се допуска кандидатът, който:

а) не е регистриран в Търговския регистър;

б) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

в) е обявен в несъстоятелност и е в производство по несъстоятелност;

г) производство по ликвидация;

д) е свързано лице по смисъла на &1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси с кмета на общината;

е) е сключил договор с лице по чл.21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

ж) е лишен от право да упражнява търговска дейност;

з)  има публични задължения към държавата и към община Исперих;

и) не представи всички изискуеми документи съгласно документацията.

VІI. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50 лева без ДДС могат да се  закупят до 15.00 часа на 23.04.2018г.   от деловодството на Община Исперих.

 IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно  до 12,00 часа на 24.04.2018год.(вторник). Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

 Х. Определям дата 03.05.2018год.(четвъртък) от 14.00 часа  за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

 ХІ.   Срок за изпълнение – 31.12.2018 г.

 ХІI. Продавач – Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс -08431/ 21-84, електронен адрес – isperih@isperih.bg   

Тръжни документи за Обект 2 /за разглеждане/

Тръжни документи за Обект 3 /за разглеждане/

 Община Исперих

30. 03. 2018 г.