Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от инж. Ибрахим Ахмед Мемиш
Директор на дирекция УТИЕОСМДТ при Община Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект "ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.4.929, в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих".

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, пощ.код 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 04. 2018 г.