ОБЯВА

ОБЯВА

от ЗО-ЗАМ ЕООД, област Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул."Васил Тинчев" №46,ПК: 7450.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери  от 56 000 броя места за птици на 63 000 броя места за птици чрез увеличаване гъстотата на отглежданите бройлери.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 04. 2018 г.