ЗАПОВЕД №249/04.04.18Г.

ЗАПОВЕД

№ 249

гр. Исперих, 04.04. 2018г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка я чл.4 и чл.7 от НАРЕДБА № 25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Исперих

 

I. З А Б Р А Н Я В А М:

1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;

2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете (местата) за разделно събиране на отпадъци;

3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за отпадъци;

4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места;

5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селскостопански дейности;

6. Изваждането на отпадъци от съдовете и кошчетата, включително и от съдовете за разделно събиране;

7. Изхвърлянето в съдовете и кошчетата на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, както и на такива, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в 5 т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и други);

8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет, както и изхвърлянето на незагасена жар;

9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени съответните разрешения;

10. Изхвърлянето на отпадъци от балконите и прозорците на жилищните сгради;

11. Разместването на съдове за отпадъци без съответното изрично разрешение от компетентни служители на общинската администрация;

12. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците;

13. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях;

 14. Изхвърлянето на излязло от употреба електричество и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдовете за битови отпадъци, както и смесването на горните с други видове отпадъци;

15. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори;

16. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, обстоятелства;

17. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води и в канализационната система;

18. Съхраняване или изхвърляне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата;

19. Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците, тротоарите, парковете, градините, детските площадки и зелените площи, освен по определените за тази цел маршрути;

20. Оставяне на открито на трупове на умрели животни и птици.

21. Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти.

22. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в гр. Исперих и другите населени места в общината от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част с цел предотвратяване на разпиляване и разпрашаване на транспортираните материали.

23. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специални МПС.

24. Складирането на строителни и др. материали на тротоарите и уличните платна.

25. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибиране на стоварените строителни материали от собственикът им.

 

  1. При неспазване на настоящата заповед да се налагат глоби или имуществени санкции в съответствие с чл. 71 и чл.72 от  НАРЕДБА № 25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Исперих.
  2. Контрол по настоящата заповед възлагам на Севим Адем – Секретар на Община Исперих.
  3. Заповедта  да се публикува на интернет страницата на Община Исперих и да се направи заявка за публикуване на безплатна обява по кабелна телевизия.

 

БЕЙСИМ РУФАД 

Кмет на Община Исперих  

04. 04. 2018 г.