ОБЯВА

от "Мобилтел" ЕАД със седалище гр.София, ПК 1309, община Столична, район Илинден, ул."Кукуш" №1, с ЕИК: 131468980, представлявано от Александър Василев Димитров.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.3 /2006г.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Базова станция с честотен обхват 900 MHz на "Мобилтел" ЕАД с № RAZ 0033 "Йонково", разположена в землището на с.Йонково, общ.Исперих, обл.Разград в УПИ V в кв.15 по ЗРП на с.Йонково.

Лице на контакти Веселин Георгиев, тел.:0885022201.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в  РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 26 и на email: riosv@riosv-ruse.org.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 04. 2018 г.