ОБЯВА

ОБЯВА

от "Агротида" ООД, гр.Исперих,община Исперих, област Разград, ул."Цветан Спасов" №3.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Склад за зърно с местоположение гр.Исперих, УПИ XV, кв.15.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 04. 2018 г.