Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 115  от Закона за горите, чл. 38, чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2, и ал. 3 от  НУРВИДГТ, в изпълнение на  Решение № 463 по Протокол № 42/22.02.2018 год. на ОбС – Исперих и Заповед № 292/26.04.2018 г. на Кмета на Община Исперих

ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с явно наддаване на 29.05.2018 год. (вторник)  от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект №1 с подотдел: 1073 –б /15953.19.58/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС, както следва:

1. Начална тръжна продажна цена за  обект № 1 – 52 422 лева без ДДС.
2. Стъпка за наддаване за обект № 1 -  524  лева.

ІІІ. Определям депозит в размер на 2 600 лева без ДДС, който да бъде внесен до 15:00 часа на 28.05.2018 год. по банкова сметка на община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 при ТБ "Инвестбанк" АД – клон Разград.

За повторният търг до 15:00 часа на 04.06.2018 год.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т. ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Изисквания към кандидатите - до участие в търга за Обект № 1 се допускат кандидати - физически и юридически лица – търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

VІI. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50 лева без ДДС да се закупят от деловодството, като се  заплатят до 15:00 часа на 28.05.2018 год. в касата  на Община Исперих.

IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12:00 часа на 29.05.2018 год. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

Х. Определям дата 05.06.2018 год. (вторник) от 14:00 часа  за провеждане на евентуален повторен търг. Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

ХІ.   Срок за изпълнение – 31.12.2018 г.

ХІI. Продавач – Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, тел.: 08431/21-78, вътр. 124, факс -08431/ 21-84,
електронен адрес – isperih@isperih.bg  
лице за контакт – Нуртен Хасанова – Началник отдел „Общинската собственост”.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 04. 2018 г.