Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих И Заповед № 312/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих                         

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с.Белинци.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

03472.10.138

нива

5,355

4234/11.09.2012г.

241,00

24,00

2

03472.10.141

нива

2,011

4236/11.09.2012г.

91,00

9,00

3

03472.10.242

нива

2,550

4243/11.09.2012г.

114,75

11,00

4

03472.10.244

нива

1,699

4245/11.09.2012г.

76,46

7,00

5

03472.22.28

нива

6,011

4266/11.09.2012г.

270,50

27,00

6

03472.10.243

нива

2,507

4244/11.09.2012г.

112,82

11,00

7

03472.10.263

нива

2,147

4249/11.09.2012г.

96,62

9,00

8

03472.26.23

нива

5,968

4270/05.11.2012г.

268,56

26,00

9

03472.10.37

нива

0,764

4252/11.09.2012г.

34,38

3,00

10

03472.10.47

нива

3,485

4256/11.09.2012г.

156,83

15,00

11

03472.10.44

нива

1,099

4254/11.09.2012г.

49,46

4,00

12

03472.10.45

нива

0,556

4255/11.09.2012г.

25,00

2,00

13

03472.28.8

нива

0,913

4273/05.11.2012г.

41,10

4,00

14

03472.11.10

нива

1,249

4257/11.09.2012г.

56,20

5,00

15

03472.14.16

нива

2,874

4260/11.09.2012г.

129,33

12,00

16

03472.18.25

нива

0,800

4263/11.09.2012г.

36,00

3,00

17

03472.25.15

нива

1,914

4269/05.11.2012г.

86,13

8,00

18

03472.20.18

нива

1,254

4265/11.09.2012г.

56,43

5,00

19

03472.23.21

нива

3,003

4268/11.09.2012г.

135,14

13,00

20

03472.35.24

нива

2,976

4276/06.11.2012г.

133,92

13,00

21

03472.35.22

нива

2,483

4277/06.11.2012г.

111,74

11,00

22

03472.10.239

нива

2,273

4241/11.09.2012г.

102,30

10,00

23

03472.35.13

нива

0,651

4281/05.11.2012г.

29,30

2,00

24

03472.35.12

нива

0,727

4282/05.11.2012г.

32,72

3,00

25

03472.10.308

нива

4,166

5329/26.02.2013г.

187,50

18,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2018 год.  в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2018 год.

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.05.2018г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.05.2018г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.05.2018 год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 28.05.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

09. 05. 2018 г.