Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 313/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва:

1.1.Поземлени имоти в землището на с.Бърдоква:

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

020050

Нива

0,790

5275/18.02.2013г.

35,55

3,00

2

000077

Нива

3,712

5276/18.02.2013г.

167,00

16,00

3

000094

нива

1,513

5278/18.02.2013г.

68,10

6,00

1.2.  Поземлени имоти по кадастралната карта на с.Голям Поровец.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

15953.8.13

др.вид нива

0,902

5193/17.01.2013г.

40,60

4,00

2

15953.42.5

нива

5,617

5060/02.02.2012г.

252,80

25,00

3

15953.10.6

др.вид нива

0,941

5203/21.01.2013г.

42,35

4,00

4

15953.10.7

др.вид нива

2,089

5204/21.01.2013г.

94,00

9,00

5

15953.10.8

др.вид нива

1,598

5205/21.01.2013г.

72,00

7,00

6

15953.23.32

изост.орна земя

5,000

5213/21.01.2013г.

225,00

22,00

 1.3.  Поземлени имоти в землището на с.Делчево.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

014050

Нива

1,495

2405/25.03.2016г.

67,28

6,00

2

023002

Нива

1,651

2433/25.03.2016г.

74,30

7,00

3

029017

Нива

0,371

2414/25.03.2016г.

16,70

1,00

4

020005

Нива

0,520

5983/15.01.2016г.

23,40

2,00

5

020008

Нива

0,835

5982/15.01.2016г.

37,60

3,00

6

020011

нива

0,905

5978/15.01.2016г.

40,72

4,00

 1.4.  Поземлени имоти в землището на с.Драгомъж.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

011395

Нива

2,238

2804/05.06.2017г.

100,70

10,00

2

011396

Нива

0,992

2805/14.06.2017г.

44,64

4,00

2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.05.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.05.2018г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.05.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.05.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

09. 05. 2018 г.