ЗАПОВЕД №300/30.04.2018г.

З А П О В Е Д

№ 300 / 30.04.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение №463 по Протокол  №42/22.02.2018год. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед №231/28.03.2018г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за обект №2 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 24.04.2018г. на комисия назначена със заповед №285 от 24.04.2018г.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект № 2 с подотдел 1070 –б /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец  спечелилия търга с явно наддаване -  „ЛЕСТРЕЙД М” ЕООД, ЕИК 201749652, със седалище и адрес на управление гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой” № 53, етаж 3, офис 3 област Търговище с управител Методи Иванов Методиев при достигната цена на проведен публичен търг с явно наддаване в размер на 143 454 лв. (словом: сто четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и четири лева) без ДДС.

ІІ. На ІІ –ро място класирам „СММ-59“ ЕООД, с управител: Станчо Минков Минков, гр. Разград, при предложена цена в размер на 142968 лв. (сто четиридесет и две хиляди деветстотин шестдесет и осем лева) без ДДС.

III. 1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне в Община Исперих на документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, BIC:IORTBGSF, IBAN:55IORT81163300500000 при ТБ „Инвестбанк” АД –ФЦ Разград, а именно  5% от достигната цена -7 172,70 лева, внесена гаранция за участие -2 400 лева и разликата от тях – 4 772,70 (четири хиляди седемстотин седемдесет и два лева и 70 ст.) лева.

2. При сключването на договора спечелилия следва да представи:

- Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;

- Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

- Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;

- Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство на несъстоятелност, не е в производство по ликвидация.

IV. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс   и да се публикува на интернет страницата на община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес, по административен ред пред Областен управител Разград и по съдебен ред пред Административен съд – Разград.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов-лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

 

БЕЙСИМ РУФАД                                                                                                                                

Кмет на Община Исперих   

10. 05. 2018 г.