Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Шенол Ахмед Хюсеин, с.Старо селище, ул."Кирил и Методий" №4, община Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ II - 148, квартал 49, по плана на гр.Исперих без ЦГЧ.

Местоположение: гр.Исперих, УПИ II - 148, кв.49.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 05. 2018 г.