Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1 от зос, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС –Исперих, в изпълнение на Решение  № 487  по Протокол  № 43 от 29.03.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 319/10.05.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-6 в квартал 75, отреден за Жилищно застрояване с площ 1 040 кв.м по регулационния план на с.Подайва, одобрен със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Места» №4, община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ II-7; запад –улица „Места“ и юг – УПИ  VIII-6, съгласно АЧОС № 4477 от 20.11.2009г. вписан в Агенцията по вписванията на 03.12.2009год. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 890,60 лева.

3.Стъпка за наддаване в размер на 40,00  лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 400,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 28.05.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.06.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.05.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 05.06.2018г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.05.2018 год., а за повторен търг до 15.00 часа на 04.06.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

11. 05. 2018 г.