Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед №311/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5   години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с.Вазово.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

10015.20.23

нива

13,893

5355/28.02.2013г.

625,20

62,00

2

10015.14.59

нива

6,011

5382/06.03.2013г.

270,50

27,00

3

10015.11.48

нива

2,528

5409/15.03.2013г.

113,80

11,00

4

10015.11.49

нива

2,387

5408/15.03.2013г.

107,42

10,00

5

10015.11.50

нива

1,228

5407/15.03.2013г.

55,30

5,00

6

10015.11.51

нива

3,544

5406/15.03.2013г.

159,50

15,00

7

10015.20.24

нива

4,967

5356/28.02.2013г.

223,52

22,00

8

10015.20.19

нива

2,510

5362/28.02.2013г.

112,95

11,00

9

10015.20.87

нива

3,177

5381/06.03.2013г.

143,00

14,00

10

10015.20.88

нива

1,246

5380/06.03.2013г.

56,07

5,00

11

10015.20.89

нива

1,261

5379/06.03.2013г.

56,75

5,00

12

10015.20.90

нива

4,283

5378/06.03.2013г.

192,74

19,00

13

10015.20.7

нива

4,009

5411/15.03.2013г.

180,41

18,00

14

10015.16.96

лозе

1,220

5367/28.02.2013г.

54,90

5,00

15

10015.16.94

лозе

0,610

5368/28.02.2013г.

27,45

2,00

16

10015.20.25

нива

0,200

5357/28.02.2013г.

9,00

0,90

17

10015.20.26

нива

2,792

5358/28.02.2013г.

125,64

12,00

18

10015.20.27

нива

1,980

5361/28.02.2013г.

89,10

8,00

19

10015.20.29

нива

1,578

5354/28.02.2013г.

71,00

7,00

20

10015.16.41

лозе

1,585

5387/06.03.2013г.

71,32

7,00

21

10015.16.76

лозе

2,440

5371/06.03.2013г.

109,80

10,00

22

10015.16.82

лозе

1,830

5370/28.02.2013г.

82,35

8,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 30.05.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2018 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 31.05.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 07.06.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 30.05.2018 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 06.06.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

11. 05. 2018 г.