Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 310/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с.Духовец.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

24150.13.34

нива

4,550

3402/04.08.2016г.

204,75

20,00

2

24150.42.18

нива

4,172

3414/04.08.2016г.

187,74

18,00

3

24150.10.3

нива

2,513

3435/04.08.2016г.

113,08

11,00

4

24150.10.4

нива

1,175

3436/04.08.2016г.

52,90

5,00

5

24150.10.10

нива

3,046

3438/04.08.2016г.

137,07

13,00

6

24150.10.11

нива

1,422

3439/04.08.2016г.

64,00

6,00

7

24150.26.3

нива

1,726

3405/04.08.2016г.

77,70

7,00

8

24150.26.8

нива

4,697

3407/04.08.2016г.

211,36

21,00

9

24150.10.6

нива

5,933

3437/04.08.2016г.

267,00

26,00

10

24150.10.147

нива

5,234

3457/05.08.2016г.

235,53

23,00

11

24150.10.146

нива

6,912

3456/05.08.2016г.

311,00

31,00

12

24150.10.148

нива

0,745

3458/05.08.2016г.

33,52

3,00

13

24150.10.149

нива

0,645

3459/05.08.2016г.

29,00

2,00

14

24150.10.150

нива

0,638

3460/05.08.2016г.

28,70

2,00

15

24150.21.24

нива

1,259

4198/04.08.2016г.

56,65

5,00

16

24150.21.23

нива

1,508

4199/04.08.2016г.

68,00

6,00

17

24150.21.25

нива

1,934

4197/04.08.2016г.

87,00

8,00

18

24150.45.102

овощ.градина

2,120

3419/04.08.2016г.

74,20

7,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот  се внася до 15.00 часа на 30.05.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2018 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 31.05.2018г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 07.06.2018г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 30.05.2018 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 06.06.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

11. 05. 2018 г.