Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС –Исперих, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г. и Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 323/11.05.2018г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Павилион № 3 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002год. с площ на павилиона 23,50  кв.м.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00  лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 23,50  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 23.05.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  31.05.2018 год.(четвъртък).

2.1.Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002год. с площ на павилиона 37,50 кв.м.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 37,50  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.05.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  31.05.2018 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 25.05.2018г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг ще се проведе на 01.06.2018г. (петък) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 23.05.2018 год., а за повторен търг до 15.00 часа на 31.05.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  павилионите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

11. 05. 2018 г.