Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 503  по Протокол  № 44 от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 332/16.05.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот II-175 в квартал 20, отреден за Жилищно застрояване с площ 540  кв.м по регулационния план на с.Бърдоква,  с местонахождение на имота с.Бърдоква, ул. «Пирин» №4, община Исперих, при граници и съседи: север – ул. «Пирин»;  изток – УПИ VII-176,кв.20; запад – УПИ I-144,кв.20 и юг – извън регулация, съгласно АЧОС № 6531 от 13.11.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 15.11.2017год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

1 223,00 ( хиляда двеста двадесет и три)лева.  

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 60,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 130,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  18.06.2018 год.(понеделник).

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот II-150 в квартал 21, отреден за Жилищно застрояване с площ 1 586 кв.м по регулационния план на с.Бърдоква, с местонахождение на имота с.Бърдоква, ул. «Мургаш» №4, община Исперих, при граници и съседи: север – УПИ I-149,кв.21; изток- ул. «Мургаш»; запад – УПИ VIII-129 и  УПИ IX,кв.21 и юг – УПИ III-151, съгласно АЧОС № 6002 от 08.02.2016г. вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

3 680,00 (три хиляди шестстотин и осемдесет)лева   

2.3.  Стъпка за наддаване в размер на 180,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 370,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  18.06.2018 год.(понеделник).

3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-131 в квартал 18, отреден за Жилищно застрояване с площ 945 кв.м по регулационния план на с.Печеница, с местонахождение на имота с.Печеница, ул. «Тунджа», община Исперих, при граници и съседи: север – ул. «Тунджа»; изток – извън регулация; юг- улица  и запад –УПИ II-132,кв.18 съгласно АЧОС № 6520 от 29.09.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 06.10.2017год. 

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

2 043,00 (две хиляди четиридесет и три)лева.  

3.3.  Стъпка за наддаване в размер на 100,00  лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 210,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.06.2018 год. (понеделник ) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  18.06.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 12.06.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.06.2018 год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 18.06.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

21. 05. 2018 г.