Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 347/25.05.2018год. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Йонково.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

013001

нива

4,923

2604/24.07.2017г.

221,53

22,00

2

013056

нива

7,295

2606/24.07.2017г.

328,27

32,00

3

022161

нива

3,000

2544/15.09.2017г.

135,00

13,00

4

028001

нива

3,567

2623/28.07.2017г.

160,51

16,00

5

028122

нива

2,552

2631/28.07.2017г.

114,84

11,00

6

028127

нива

2,316

2633/28.07.2017г.

104,22

10,00

7

029239

нива

1,435

2644/28.07.2017г.

64,57

6,00

8

029240

нива

1,775

2645/28.07.2017г.

79,87

7,00

9

029241

нива

1,371

2646/28.07.2017г.

61,70

6,00

10

029278

нива

1,568

2658/30.08.2017г.

70,56

7,00

11

032556

нива

1,903

2662/30.08.2017г.

85,63

8,00

12

032557

нива

3,682

2663/30.08.2017г.

165,70

16,00

13

036578

нива

1,465

2679/04.09.2017г.

65,92

6,00

14

036594

нива

0,635

2683/04.09.2017г.

28,57

2,00

15

037598

нива

6,055

2687/04.09.2017г.

272,47

27,00

16

037601

нива

3,591

2690/06.06.2016г.

161,60

16,00

17

020432

нива

1,021

2552/15.09.2017г.

45,94

4,00

18

020438

нива

0,970

2554/15.09.2017г.

43,65

4,00

19

020439

нива

2,049

2555/15.09.2017г.

92,20

9,00

20

020440

нива

1,836

2556/15.09.2017г.

82,62

8,00

21

038789

нива

3,839

5846/07.04.2015г.

172,75

17,00

22

041868

нива

2,080

5740/16.06.2014г.

93,60

9,00

23

020433

нива

2,953

2553/15.09.2017г.

132,88

13,00

24

020443

нива

5,129

2558/15.09.2017г.

230,80

23,00

25

020445

нива

1,746

2560/15.09.2017г.

78,57

7,00

26

020448

нива

3,181

2717/07.09.2017г.

143,14

14,00

27

020449

нива

3,879

2718/07.09.2017г.

174,55

17,00

28

020481

нива

0,729

2727/07.09.2017г.

32,80

3,00

29

020482

нива

1,716

2728/07.09.2017г.

77,22

7,00

30

020483

нива

3,186

4307/07.09.2017г.

143,37

14,00

31

020467

нива

2,796

2720/07.09.2017г.

125,82

12,00

32

020469

нива

2,009

2721/07.09.2017г.

90,40

9,00

33

020470

нива

2,569

2722/07.09.2017г.

115,60

11,00

34

020477

нива

5,932

2726/07.09.2017г.

266,94

26,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 11.06.2018 год. (понеделник ) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  18.06.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 12.06.2018г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.06.2018 год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 18.06.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

28. 05. 2018 г.