ЗАПОВЕД №372/30.05.2018г.

ЗАПОВЕД

№372/30.05.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.42, ал.1, т.3, чл.46 и чл.62 от Закона за лечебните растения, чл.3 от Наредба за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и чл.36, ал.1, т.5 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, в населените места на община Исперих

ЗАБРАНЯВАМ

I. 1. Събирането на билки (липов цвят) от общинските озеленени площи, паркове, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.

2. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

II. Настоящата заповед да се връчи на всички кметове по населени места в общината за сведение и изпълнение и да се обяви на информационното табло и интернет страницата на община Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 05. 2018 г.