Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 542  по Протокол  № 48 от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед №  399/05.06.2018г. НА Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните автомобили – собственост на община Исперих, както следва:

1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР, произведен през 2009год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

7 892 (седем хиляди осемстотин деветдесет и два)лева. 

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 80,00 (осемдесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  25.06.2018 год.(понеделник).

2.1.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС, произведен през 1991год. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  2 645 (две хиляди шестстотин четиридесет и пет)лева. 

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 30,00 (тридесет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 270,00 (двеста и седемдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  25.06.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 26.06.2018г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 25.06.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  автомобилите може да се направи след предварителна заявка в община Исперих всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

07. 06. 2018 г.