Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,в изпълнение на Решение № 538 по Протокол  №48 от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих И  Заповед № 400/05.06.2018год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5  години на следните поземлени имоти, както следва:

1.1. УПИ XI-общински в квартал 53  отреден за  Жилищно застрояване  с площ 899 кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по регулационния план на селото при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XII-общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ IX-36 и X-39,кв.53, съгласно АОС № 6653 от 04.04.2018год. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 40,50  лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00  лева.

1.2. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, която  се внася който  се внася до 15.00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  25.06.2018 год.(понеделник).

2.1. УПИ XII-общински в квартал 53 отреден за  Жилищно застрояване  с площ

1 071 кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по регулационния план на селото при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIII-общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XI-общ,кв.53, съгласно АОС № 6652 от 04.04.2018год. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 48,20  лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева.

2.2. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева, която  се внася който  се внася до 15.00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  25.06.2018 год.(понеделник).

3.1. УПИ XIII-общински в квартал 53 отреден за  Жилищно застрояване  с площ 1 078 кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по регулационния план на селото при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIV-общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XII-общ,кв.53, съгласно АОС № 6654 от 04.04.2018год.  при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 48,50  лева и  стъпка за наддаване в размер на 4,00  лева.

3.2. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева, която  се внася който  се внася до 15.00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  25.06.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих. Повторен търг ще се проведе на 26.06.2018г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

2. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.06.2018 год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 25.06.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

3. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

07. 06. 2018 г.