Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА 

от Мартин Димитров Чиков, гр.Исперих, ул."Васил Тинчев" №11

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Фирмен офис с три гаража"

Местоположение: с.Голям Поровец, кв.21, УПИ XI - 60.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 06. 2018 г.