Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 544 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 416/07.06.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Незастроен  поземлен имот №46913.120.505 с начин на трайно ползване  Ниско застрояване с площ 3 359 кв.м по кадастралната карта на селото с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.24; № 46913.120.264; № 46913.120.655; № 46913.120.636; № 46913.120.607; № 46913.120.416; № 46913.120.702 и № 46913.120.701, съгласно Акт № 6268 за поправка на АЧОС № 4585/26.05.2010г.  

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 205,00  лева без ДДС.  

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 75,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 720,00  лева, който  се внася до 15:00 часа на 21.06.2018 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  28.06.2018 год.(четвъртък).

 

2.1.Незастроен  поземлен имот № 46913.120.416 с начин на трайно ползване  Незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 кв.м по кадастралната карта на селото с местонахождение на имота с. Малък Поровец, ул. "Христо Ботев", община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.24; № 46913.120.702; № 46913.120.505; № 46913.120.607 и № 46913.120.260, съгласно АЧОС № 6627/20.03.2018г.    

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 8 303,00  лева. 

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 85,00  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 830,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 21.06.2018 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  28.06.2018 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.06.2018 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.06.2018г. (петък) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.06.2018 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.06.2018 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2018 г.