Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 541 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 415/07.06.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м  по регулационния план на града, одобрен със Заповед  25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота гр. Исперих, ул. "Арда" № 13, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. "Бузлуджа"; юг – УПИ I, кв. 56; изток – ул. "Арда" и запад – УПИ I, кв. 56, съгласно АЧОС № 6216/26.05.2016 г.  

1.2.  Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 179 728,10 лева без ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 1 800,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 18 000  лева, който се внася до 15:00 часа на 21.06.2018 год. (четвъртък) по следната банкова сметка: „Инвестбанк“ АД, BIC: BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  28.06.2018 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.06.2018 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.06.2018 г. (петък) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.06.2018 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.06.2018 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                  Община  Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2018 г.