Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 417/07.06.2018год. на Кмета на община Исперих                                   

О Б Я В Я В А

 

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Китанчево.

 

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

37010.46.14

нива

3,452

5232/08.02.2013г.

155,34

15,00

2

37010.46.13

нива

1,522

3081/12.12.2012г.

68,50

6,00

3

37010.54.6

нива

9,995

5235/08.02.2013г.

449,80

44,00

4

37010.32.2

нива

2,999

3074/12.12.2012г.

135,00

13,00

5

37010.34.3

нива

0,697

3076/12.12.2012г.

31,36

3,00

6

37010.43.1

нива

7,473

3078/12.12.2012г.

336,30

33,00

7

37010.46.11

нива

3,483

3080/12.12.2012г.

156,73

15,00

 

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 26.06.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  03.07.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 27.06.2018г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.07.2018г. (сряда) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 26.06.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.07.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

Община Исперих

13. 06. 2018 г.