Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

 О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 419/07.06.2018г. на Кмета на Община Исперих                                   

О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Малък Поровец.

 

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

46913.3.3

др.вид нива

3,075

5501/01.07.2013г.

138,38

13,00

2

46913.4.342

др.вид нива

6,647

5477/01.07.2013г.

300,00

30,00

3

46913.4.929

др.вид нива

11,371

5482/01.07.2013г.

511,70

50,00

4

46913.4.329

др.в.зем.земя

11,077

5475/01.07.2013г.

498,50

50,00

5

46913.7.986

изост.орна земя

0,232

5528/01.07.2013г.

10,44

1,00

6

46913.7.100

изост.орна земя

2,830

5301/21.02.2013г.

127,35

12,00

7

46913.7.85

изост.орна земя

4,270

5297/21.02.2013г.

192,15

19,00

8

46913.7.86

изост.орна земя

1,719

5296/21.02.2013г.

77,35

7,00

9

46913.7.92

изост.орна земя

2,019

5295/21.02.2013г.

90,85

9,00

10

46913.7.87

изост.орна земя

2,170

5294/21.02.2013г.

97,65

9,00

11

46913.7.89

изост.орна земя

2,059

5293/20.02.2013г.

92,65

9,00

12

46913.7.90

изост.орна земя

1,546

5292/20.02.2013г.

69,60

6,00

13

46913.7.93

изост.орна земя

2,124

5291/20.02.2013г.

95,60

9,00

14

46913.7.94

изост.орна земя

2,626

5290/20.02.2013г.

118,20

11,00

15

46913.7.97

изост.орна земя

1,700

5289/20.02.2013г.

76,50

7,00

16

46913.7.99

изост.орна земя

2,561

5288/20.02.2013г.

115,24

11,00

 

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 26.06.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  03.07.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 27.06.2018г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.07.2018г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 26.06.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.07.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

Община Исперих

13. 06. 2018 г.