ОБЯВА

ОБЯВА

от "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Боровец" №1.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Реконструкция на съществуващ водопровод от о.к. 196 до о.к. 129 - ул."Н.Й.Вапцаров", изграждане на нов водопровод от о.к. 114 до о.к. 17 -ул."Вит", и от о.к.113 до о.к. 135 - ул."Стара планина" по плана на с.Малък Поровец, община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 06. 2018 г.