Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от инж.Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел "Териториално и селищно устройство" в община Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 в гр.Исперих.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул."Дунав" №2, ПК 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 06. 2018 г.