Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих И Заповед № 451/13.06.2018г. на Кмета на община Исперих                           

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Подайва.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

026050

нива

0,558

6588/23.02.2018г.

25,10

2,00

2

048001

нива

1,905

6593/23.02.2018г.

85,70

8,00

3

080049

нива

2,947

6598/26.02.2018г.

132,60

13,00

4

061022

нива

2,999

6612/28.02.2018г.

135,00

13,00

5

026042

нива

2,468

6587/23.02.2018г.

111,00

11,00

6

063001

нива

3,251

6613/28.02.2018г.

146,30

14,00

7

010247

нива

2,629

6630/21.03.2018г.

118,30

11,00

8

010256

нива

0,679

6633/21.03.2018г.

30,55

3,00

9

080016

нива

4,394

6636/21.03.2018г.

197,70

19,00

10

080030

нива

4,533

6638/21.03.2018г.

204,00

20,00

11

080033

нива

0,709

6640/21.03.2018г.

31,90

3,00

12

080044

нива

1,348

6596/26.02.2018г.

60,66

6,00

13

080048

нива

3,912

6649/04.04.2018г.

176,00

17,00

14

080032

нива

1,248

6639/21.03.2018г.

56,16

5,00

15

080034

нива

0,789

6641/21.03.2018г.

35,50

3,00

16

130004

нива

3,962

6602/23.02.2018г.

178,30

17,00

17

080045

нива

2,665

6597/26.02.2018г.

120,00

12,00

18

130114

Зас. нива

3,421

6608/28.02.2018г.

154,00

15,00

19

130113

нива

0,850

6607/28.02.2018г.

38,25

3,00

20

130115

нива

1,352

6603/26.02.2018г.

60,80

6,00

21

130116

нива

2,129

6635/21.03.2018г.

95,80

9,00

22

130017

нива

1,560

6604/26.02.2018г.

70,20

7,00

1.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 04.07.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.07.2018 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.07.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.07.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.07.2018 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.07.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.    

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

                                                                                             

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

20. 06. 2018 г.