Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 450/13.06.2018г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5   години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Печеница.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

012001

нива

2,333

3976/23.03.2016г.

105,00

10,00

2

018006

нива

1,599

3977/23.03.2016г.

72,00

7,00

3

019001

нива

0,652

3989/23.03.2016г.

29,34

2,00

4

024004

нива

1,363

3981/23.03.2016г.

61,33

6,00

5

014002

нива

1,149

3984/23.03.2016г.

51,70

5,00

6

014006

нива

1,536

3985/23.03.2016г.

69,12

6,00

7

014008

нива

0,694

3987/23.03.2016г.

31,23

3,00

8

019002

нива

0,956

3990/23.03.2016г.

43,00

4,00

9

019007

нива

1,144

4005/23.03.2016г.

51,50

5,00

10

019008

нива

1,335

4006/23.03.2016г.

60,00

6,00

11

019011

нива

0,333

4009/23.03.2016г.

15,00

1,00

12

019012

нива

0,426

4010/23.03.2016г.

19,20

1,00

13

019015

нива

0,546

4013/23.03.2016г.

24,60

2,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 04.07.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.07.2018 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.07.2018г. (четвъртък) от 9.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.07.2018г. (четвъртък) от 9.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.07.2018 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.07.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

20. 06. 2018 г.