Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 459/18.06.2018г. на Кмета на община Исперих                                     

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с.Райнино.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

61875.18.305

нива

2,566

5153/23.03.2012г.

115,50

11,00

2

61875.6.67

нива

5,490

5114/14.03.2012г.

247,00

24,00

3

61875.16.62

нива

1,913

5139/19.03.2012г.

86,10

8,00

4

61875.17.8

нива

4,058

5140/19.03.2012г.

182,60

18,00

5

61875.14.5

нива

15,950

5138/19.03.2012г.

717,70

71,00

6

61875.18.309

нива

4,648

5152/23.03.2012г.

209,20

20,00

7

61875.18.148

нива

5,276

5145/19.03.2012г.

237,40

23,00

8

61875.77.106

нива

2,741

5126/15.03.2012г.

123,34

12,00

9

61875.18.271

нива

4,708

5148/23.03.2012г.

212,00

21,00

10

61875.18.273

нива

7,252

5149/23.03.2012г.

326,34

32,00

11

61875.18.270

нива

3,045

5147/23.03.2012г.

137,00

13,00

1.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 04.07.2018 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.07.2018 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.07.2018г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.07.2018г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.07.2018 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.07.2018 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

20. 06. 2018 г.