Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 469/19.06.2018г. на Кмета на община Исперих                                  

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Средоселци.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

010007

нива

1,967

2289/16.02.2017г.

88,50

8,00

2

034013

малина,касис

3,424

2284/16.02.2017г.

154,10

15,00

земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Старо селище

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

001121

нива

1,001

2173/10.03.2017г.

45,00

4,00

2

004011

нива

3,254

2187/10.03.2017г.

146,40

14,00

3

001115

нива

2,630

2177/10.03.2017г.

118,35

11,00

4

002150

нива

8,726

5076/13.02.2012г.

392,70

39,00

5

002152

нива

8,000

5077/13.02.2012г.

360,00

36,00

6

002154

нива

11,233

2181/10.03.2017г.

505,50

50,00

7

004008

нива

1,286

2185/10.03.2017г.

58,00

5,00

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.07.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.07.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.07.2018г. (сряда) от 9.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.07.2018г. (сряда) от 9.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.07.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.07.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

27. 06. 2018 г.