Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед №472/19.06.2018г. на Кмета на община Исперих                                    

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Тодорово.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

001003

нива

6,436

2939/30.09.2016г.

289,60

28,00

2

004018

нива

1,132

2940/30.09.2016г.

51,00

5,00

3

008018

нива

5,390

2942/30.09.2016г.

242,50

24,00

4

100009

нива

1,423

2949/30.09.2016г.

64,00

6,00

5

100010

нива

2,297

2950/30.09.2016г.

103,40

10,00

6

100026

нива

0,332

2957/03.10.2016г.

15,00

1,00

7

100005

нива

3,000

2947/30.09.2016г.

135,00

13,00

8

100030

нива

4,350

2959/03.10.2016г.

196,00

19,00

9

100032

нива

3,025

2960/03.10.2016г.

136,10

13,00

10

100013

нива

3,849

2952/30.09.2016г.

173,20

17,00

11

100037

нива

5,018

2963/03.10.2016г.

225,80

22,00

12

105001

нива

1,430

5707/12.03.2014г.

64,35

6,00

13

105002

нива

2,716

5708/12.03.2014г.

122,20

12,00

14

105005

нива

2,278

5911/07.08.2015г.

102,50

10,00

15

109006

нива

1,642

2970/03.10.2016г.

74,00

7,00

16

110010

нива

2,141

2982/05.10.2016г.

96,34

9,00

17

110012

нива

2,176

2983/05.10.2016г.

98,00

9,00

18

110013

нива

2,480

2984/05.10.2016г.

111,60

11,00

19

110005

нива

2,163

2986/05.10.2016г.

97,30

9,00

1.1.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.07.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

1.2.За повторен търг до 15.00 часа на  17.07.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.07.2018г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.07.2018г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.07.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.07.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

27. 06. 2018 г.