Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

ОБЯВА

На основание   чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 545  от 31.05.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 471/19.06.2018г. на Кмета на община Исперих                                   

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Яким Груево.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

032020

нива

3,987

2851/06.03.2017г.

179,40

17,00

2

005002

нива

2,555

5986/20.01.2016г.

115,00

11,00

3

005036

нива

2,195

5987/20.01.2016г.

98,78

9,00

4

005013

нива

3,455

2855/06.03.2017г.

155,50

15,00

5

005014

нива

7,638

2856/06.03.2017г.

343,70

34,00

6

005024

нива

0,873

2857/06.03.2017г.

40,00

4,00

7

005025

нива

1,696

2858/06.03.2017г.

76,30

7,00

8

005026

нива

2,494

2859/06.03.2017г.

112,20

11,00

9

010040

нива

8,326

2868/06.03.2017г.

374,70

37,00

10

010041

нива

3,633

2869/06.03.2017г.

163,50

16,00

11

010043

нива

4,809

2870/06.03.2017г.

216,40

21,00

12

005027

нива

1,153

2860/06.03.2017г.

52,00

5,00

13

005028

нива

1,173

2861/06.03.2017г.

52,80

5,00

14

006008

нива

2,643

2867/06.03.2017г.

119,00

11,00

15

010045

нива

4,100

2871/06.03.2017г.

184,50

18,00

16

010046

нива

0,846

2872/06.03.2017г.

38,10

3,00

17

010047

нива

3,631

2873/06.03.2017г.

163,40

16,00

18

010048

нива

1,459

2874/06.03.2017г.

65,65

6,00

19

010049

нива

1,398

2875/06.03.2017г.

63,00

6,00

20

010051

нива

13,609

2876/06.03.2017г.

612,40

61,00

21

010052

нива

0,651

2877/06.03.2017г.

29,30

2,00

22

017131

нива

3,346

2888/06.03.2017г.

150,60

15,00

23

017132

нива

5,254

2889/06.03.2017г.

236,40

23,00

24

017137

нива

3,112

2892/06.03.2017г.

140,00

14,00

25

017133

нива

2,822

2890/06.03.2017г.

127,00

12,00

26

017138

нива

2,979

5993/27.01.2016г.

134,00

13,00

27

017144

нива

0,684

2894/06.03.2017г.

30,80

3,00

28

017145

нива

1,416

2895/06.03.2017г.

63,80

6,00

1.1.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.07.2018 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

1.2.За повторен търг до 15.00 часа на  17.07.2018 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.07.2018г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.07.2018г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.07.2018 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.07.2018 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

27. 06. 2018 г.