Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "УЙГАР" ЕООД, ЕИК:116556996, собственик Нихат Авгън, с адрес: с.Драгомъж, ул."Елин Пелин" №27, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП - ПЗ на УПИ III, кв.138 по ЗРП на гр.Исперих.

Местоположение: град Исперих, УПИ III, кв.138.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 06. 2018 г.