Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от Гюнай Фикри Ахмед
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. "Добри Чинтулов" № 9

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейностите и технологиите (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение относно:

МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

Местоположение: гр. Исперих, кв. 117, УПИ ІХ - 1590

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2018 г.