Заповед № 530 от 05.07.2018 г.

ЗАПОВЕД
№ 530/05.07.2018 год.

Със Заповед № 231/28.03.2018 г. на Кмета на Община Исперих е открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на Община Исперих от обект № 2 с подотдел 1070 -б /15953.42.10/ на територията на ДГС "Сеслав", район Исперих, с. Голям Поровец. След провеждане на процедурата, със Заповед № 300/30.04.2018 г. на Кмета на Община Исперих е определен спечелилият кандидат. Същият не се е явил да сключи договор в определения срок в цитираната заповед. С писмо № К-1470/1/07.06.2018 г. е поканен класираният на второ място, който също не се е явил да сключи договор в указания срок.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

ПРЕКРАТЯВАМ

търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на Община Исперих от обект № 2 с подотдел 1070 -б /15953.42.10/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец.

Бейсим РУФАД
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 07. 2018 г.