Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , в изпълнение на Решение  № 560  по Протокол  № 49 от 28.06.2018 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 522/04.07.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните автомобили – собственост на община Исперих, както следва:

1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР, произведен през 2009 год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 524,40  лева.
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 55,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 560,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 16.07.2018 год.(понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  23.07.2018 год.(понеделник).

 

2.1. Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС, произведен през 1991 год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 851,50  лева.
2.3.Стъпка за наддаване в размер на 18,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга в размер на 190,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 16.07.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  23.07.2018 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 17.07.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 24.07.2018 г. (вторник) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40,00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 16.07.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 23.07.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  автомобилите може да се направи след предварителна заявка в община Исперих всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

06. 07. 2018 г.