Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 552 по Протокол  № 49 от 28.06.2018 г. на ОбС Исперих и Заповед № 521/04.07.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следното помещение – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002 год. с площ на павилиона 37,50 кв.м.
1.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,50  лева.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на 26,00  лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 262,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 16.07.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  23.07.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 17.07.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 24.07.2018 г. (вторник) от 11:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 16.07.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 23.07.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  павилиона може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

06. 07. 2018 г.