Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 550 по Протокол  № 49 от 28.06.2018 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 519/04.07.2018 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот № 03472.40.343 с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс с площ 400 кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Васил Левски“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото при съседи на имота: имоти с№ 03472.40.342; № 03472.40.151 и № 03472.40.91, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6661 от 16.04.2018 год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 6 000,00 лева.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на 60,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 600,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 16.07.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  23.07.2018 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 17.07.2018 г. (вторник) от 15:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 24.07.2018 г. (вторник) от 15:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40,00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 16.07.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 23.07.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

06. 07. 2018 г.