Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Махмуре Самедин Хюсмен, управител на "Караджа-ФАГ" ООД, ул."Стефан Караджа" №20, гр.Исперих.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Промяна предназначението на земеделска земя, представляващо поземлен имот 004003, с ЕКАТТЕ 24921 в землището на с.Драгомъж, община Исперих, област Разград, местност "Орта Къшла" и отреждането и за "Производствени и складови дейности" и изграждане на строежи "Кравеферма за отглеждане до 1000 бр. животни /крави/, "Водопровод за захранване с вода" и "Външно ел.захранване и МТТ".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2018 г.